نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات مؤلفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت به صورت زير مي باشد:

مركز تحقيقات مؤلفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران

Social Determinants of Health Research Center
Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.