چشم¬ انداز (Vision)
ما بر آنیم كه با بهره¬‌گیری از تجربه، توان و استعدادهای بالقوه و بالفعل محققین كشور، با استفاده از پژوهشگران توانمند داخلی و خارجی، به سرامدي تحقیقات در موضوع مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت، در سطح كشور و خاورمیانه دست پيدا كنيم.

رسالت (Mission)
– تربیت پژوهشگران توانمند در این زمینه
– انجام تحقیقات بنیادی برای شناخت و مداخله در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت و عدالت در سلامت در سطح منطقه و در سطح جهان
– مطالعات اپیدمیولوژیك شناخت مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت و عدالت در سلامت در سطح منطقه
– انجام تحقیقات كاربردی جهت یافتن راه‌های مناسب در جهت تبیین عدالت در سلامت به کمک ارزیابی مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
-انجام تحقیقات با همكاری سایر مراكز تحقیقاتی داخلی و خارجی براساس موضوعات مورد علاقه طرفین
– انجام تحقیقات بنیادی در جهت رفع مشكلات موجود با حمایت و همكاری مراكز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها با توجه به بستر فرهنگی جامعه

ارزش‏‌ها
پاسداری از ارزش‌های والای انسانی، رعایت اخلاق حرفه‌¬ای، احترام به حقوق جامعه انسانی مورد پژوهش و بیماران، همکاری متقابل با دانشجویان و دستیاران، محققین، اعضاء هیأت علمی دانشگاه، وزارت بهداشت، سایر ارگان‌ها و استانداری

اهداف كلی:
توسعه (مدیریت) پژوهشی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت

اهداف اختصاصی و فعالیت‌ها:
1-توسعه (مدیریت) پژوهشی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
1-1 تعیین اولویت¬‌های تحقیقاتی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
تشکیل گروه اولویت سنجی
تعیین روش اولویت سنجی
طراحی ابزار اولویت سنجی
جمع¬‌آوری اطلاعات اولویت سنجی
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع¬‌آوری شده اولویت سنجی
تعیین اولویت‌¬ها
1-2 اختصاص حدود 80% از تحقیقات مركز به پروژه¬‌های كاربردی طی دو سال اول شروع برنامه جهت گردآوری شواهد در زمینه مولفه هاي تعیین کننده‌ سلامت
تحلیل وضعیت موجود
انجام پژوهش‌های مرتبط
شناسایی افراد فعال در زمینه تحقیقات و ارائه پیشنهادات اختصاصی جهت تدوین پروپوزال
ارائه لیست اولویت¬¬‌های تحقیقات بنیادی به گروه¬‌های تحقیقاتی تشکیل شده
1-3 تعیین محل و تجهیز اداری مركز در سال اول
تعیین مشخصات فضای فیزیكی مورد نیاز
تعیین تجهیزات و وسایل مورد نیاز
مكان¬‌یابی فضای فیزیكی مركز
تعیین مكان مركز
1-4 تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز در سلامت در سال اول
تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز
تأمین نیروی انسانی كارشناس
تأمین نیروی خدماتی مورد نیاز از معاونت‌های پژوهشی و پشتیبانی
2-ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
2-1 افزایش طرح¬‌های تحقیقاتی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
2-2 افزایش طرح¬‌های تحقیقاتی در زمینه كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به بیماران
2-3 تصویب و اجرای حداقل سه طرح تحقیقاتی و افزایش آن به بیست طرح در پایان 5 سال
2-4 افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مركز در مجلات داخلی و خارجی از 1 به 5 به صورت سالیانه از سال دوم به بعد تا سال پنجم
3-ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه‏‌ مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
3-1 اجرای حدود 5% از تحقیقات مركز با مشاركت سایر مراكز تحقیقاتی طی سه سال اول شروع برنامه
3-2 اجرای حدود 3 درصد طرح¬‌های تحقیقاتی با مشاركت سایر ارگان‌ها طی سه سال اول شروع برنامه
3-3 افزایش سطح آگاهی افراد ذینفع در مورد مولفه هاي اجتماعيتعیین کننده‌ سلامت
برگزاری سمینارهایی در این زمینه جهت پرسنل ذینفع
برگزاری سمینارهایی در این زمینه جهت پزشكان عمومی و متخصص
تهیه محتوای آموزشی (پمفلت یا بوكلت) جهت آموزش عمومی
جلب مشارکت درون و برون بخشی با تشکیل کمیته‌ها
تشکیل جلسه با معاونین پژوهشی دانشکده پزشکی و معاون آموزشی علوم پایه و بالینی جهت تشکیل گروه‌های تحقیقاتی
تشکیل گروه و تعیین نماینده هماهنگ کننده
ارائه تسهیلات به گروه¬‌های تحقیقاتی تشکیل شده
ارائه پروپوزال در زمینه تحقیقات بنیادی از سوی محققین
3-4 اختصاص حدود 90% از تحقیقات مرکز به پروژه¬‌های کاربردی طی دو سال اول شروع برنامه
شناسایی مشکلات با همكاری معاونت¬‌های بهداشتی، درمان، غذا و دارو
تعیین اولویت¬‌های تحقیقاتی مورد علاقه معاونت‌¬های بهداشت، درمان غذا و دارو
تهیه proposal های طرح¬‌های تحقیقاتی با مشاركت معاونت بهداشت، درمان، غذا و دارو
تصویب طرح¬‌های تحقیقاتی معاونت¬‌های بهداشت، درمان غذا و دارو
اختصاص 80% از طرح¬‌های ارائه شده از معاونت¬‌های بهداشت، درمان، غذا و دارو به طرح¬‌های مداخله¬‌ای
3-5 تعیین كارآیی و اثربخشی طرح¬‌های مركز
تعیین شاخص¬‌های كارآیی طرح¬‌های تحقیقاتی مركز
تعیین معیارهای اثربخشی طرح¬‌های تحقیقاتی مركز
سنجش كارآیی طرح¬‌های انجام شده با معیارهای كارآیی مرکز
سنجش اثربخشی طرح¬‌های تحقیقاتی انجام شده با معیارهای تعیین شده مركز
3-5 ارتقاء كمیت و كیفیت پژوهش در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
3-6 افزایش تعداد طرح¬‌های تحقیقاتی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
هدایت گروه¬‌های دانشجویی در زمینه شناسایی مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
3-7 تصویب و اجرای حداقل سه طرح تحقیقاتی در سال اول و افزایش آن به بیست طرح به صورت سالیانه در پایان سال پنجم برنامه
تدوین و تصویب حداقل 50درصد از طرح‌های تحقیقاتی مركز توسط اعضاء مركز
تدوین حداقل 15 درصد طرح¬‌های تحقیقاتی در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
تدوین طرح¬‌های تحقیقاتی از پایان نامه¬‌های (دانشجویان تحصیلات تكمیلی) در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعيين كننده سلامت
افزایش طرح¬‌های تحقیقاتی ارائه شده توسط معاونت¬‌های دانشگاه در زمینه مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت با مشاركت اعضاء به مركز (تا سقف 5 درصد طرح‌های اعضاء مركز)
3-8 افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مركز در مجلات داخلی و خارجی از یك مقاله به ده مقاله به صورت سالیانه از سال دوم به بعد تا سال پنجم
تدوین حداقل یك مقاله به آدرس مركز در سال دوم
افزایش تعداد مقالات چاپ شده از یك مقاله به سه مقاله در هر سال به آدرس مركز
تدوین حداقل دو مقاله از طرح¬‌های گروه¬‌های تحقیقات دانشجویی از سال سوم
تدوین حداقل چهار مقاله از پایان¬نامه¬‌های دانشجویان تحصیلات تكمیلی مرتبط در زمینه¬ مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت
تدوین حداقل یك مقاله در سال از طرح¬‌های كاربردی معاونت¬‌ها از سال سوم به بعد
4- ارتقاء مشاركت درون و برون سازمانی در زمینه تحقیقات مركز
4-1 اجرای حداقل 3% از تحقیقات مركز با مشاركت سایر مراكز تحقیقاتی داخل و خارج كشور طی سال‌های اجرای برنامه
شناسایی مراكز تحقیقات كلیوی و سایر مراكز مرتبط با اهداف مركز
مكاتبه با مراكز تحقیقاتی شناسایی شده داخلی و خارجی
عقد تفاهم‌¬نامه همكاری¬‌های تحقیقاتی با سایر مراكز
عقد حداقل یك قرار داد پژوهشی مشترك با سایر مراكز تحقیقاتی
4-2 اجرای حداقل 3% طرح¬‌های تحقیقاتی با مشاركت شركت‌¬ها، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی طی پنج سال اجرای برنامه
شناسایی شركت‌¬ها ، صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی داخل و خارج كشور
ارائه توانمندهایی مركز به شركت¬‌های دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی داخلی و خارجی
دعوت از مدیران شركت¬‌ها و صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی جهت بازدید از مركز
عقد تفاهم¬‌نامه با شركت¬‌های دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی
عقد حداقل یك قرارداد پژوهشی مشترك با شركت¬‌ها و صنایع دارویی و تولید كنندگان تجهیزات پزشكی
4-3 افزایش سطح آگاهی افراد ذینفع در مورد مولفه هاي اجتماعي تعیین کننده‌ سلامت