آدرس مركز تحقيقات مؤلفه های اجتماعی سلامت :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات مؤلفه های اجتماعی سلامت

تلفن تماس:32395054